Tilbage til Om KKGL

Vedtægter

VEDTÆGTER KØBENHAVNS KOGRÆSSERLAUG

§ 1 Foreningens navn og oprettelse

Foreningens navn er Københavns Kogræsserlaug. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Københavns Kogræsserlaug er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening København, men er derudover en uafhængig, selvstændig forening.

§ 2 Foreningens formål

Foreningen tjener tre hovedformål i uprioriteret rækkefølge:

  • At producere kød fra kvæg – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag til fordeling
   mellem medlemmerne.
  • Naturpleje af grønne arealer i København.
  • Formidling om dyr, mad, etik og natur.

§ 3 Medlemsoptagelse, kontingent og andele

A. Borgere over 18 år kan optages som medlemmer.

B. Et medlemskab forudsætter betaling af foreningskontingent, som fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

C. Foreninger råder over et antal kødandele, som svarer til 8 gange antallet af kødkvæg.

D. Andelene fordeles som beskrevet i § 4.

E. Et medlemskab af foreningen er ikke betinget af ejerskab af en kødandel.

F. En kødandel forudsætter betaling af et depositum per andel til dækning af køb, slagtning mv. af kvæg. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af bestyrelsen.

G. Det er muligt at få tildelt to andele, hvis der er andele i overskud ved årets tildeling.

H. En tildelt andel kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens godkendelse.

I. Depositum returneres ikke ved udmeldelse af foreningen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen.

J. En uforudset reduktion i antal kødandele, f.eks. ved sygdom og aflivning af dyr, foregår som udgangspunkt ved frivillighed, ellers foretager bestyrelsen lodtrækning. Foreningens driftsregnskab dækker udgifter, herunder depositummet, til uforudsete reduktioner i antal kødandele i det omfang, forening har opsparede midler til at dække det.

§ 4 Fordeling af kødandele

Hvert år efter generalforsamlingen udbydes ledige kødandele til medlemmer af foreningen, som ønsker det. Tildelingen foregår efter følgende principper:

A. Medlemmer med kødandele året før har første prioritet.

B. Medlemmer uden kødandele prioriteres efter anciennitet i foreningen.

§ 5 Medlemsforpligtelser

Medlemmer med kødandele skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen. Heri indgår vagter for dagligt tilsyn med dyrene, pasning af areal, hegn etc., samt medvirke ved flytning og indfangning af dyrene.

Medlemmer uden kødandele kan deltage i ovenstående aktiviteter og inviteres til at deltage i dem på lige fod med medlemmer med kødandele.

Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og omgang med dyrene. Medlemmerne skal endvidere følge naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel i naturen, samt eventuelle særlige regler fastsat af Københavns Kommune, og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.

Medlemmer der misrøgter deres forpligtelser kan ekskluderes af bestyrelsen. Ved eksklusion mistes alle rettigheder i forhold til foreningen. Inden eksklusion skal bestyrelsen have udstedt en skriftlig advarsel til medlemmet.

Kommunikation med medlemmerne foregår som udgangspunkt elektronisk. Alle medlemmer skal oplyse deres e-mailadresse og telefonnummer til foreningen. Det er medlemmets ansvar at melde ændring af telefonnummer og e-mailadresse til foreningen.

Medlemmer hæfter ikke personligt og foreningen hæfter kun med sin formue.

§ 6 Medlemsrettigheder

Alle registrerede medlemmer har adgang til den årlige generalforsamling, har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.

Ved slagtning af dyrene fordeles kødet kvalitetsmæssigt ligeligt mellem medlemmerne i forhold til deres andele.

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskab følger sæsonen, som løber fra 1. januar til 31. december, og forelægges på den ordinære generalforsamling. Regnskabet opdeles i et ordinært driftsregnskab og kødregnskab for andelshaverne. Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af driftsregnskabets over- eller underskud.

Kødregnskabet skal gå i nul ved slagtning. Dette sikres ved, at kødregnskabets over- eller
underskud tilbagebetales til eller dækkes af kødandelshaverne.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i første kvartal. Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.

Hvert medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan afgives stemme ved hjælp af fuldmagt. Hver stemmeberettigede kan højst medbringe 3 fuldmagter.

Fuldmagter skal forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingens start.

§ 9 Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling

Alle medlemmer indkaldes elektronisk (e-mail) til generalforsamlingen med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Bestyrelsen skal have
indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen
udsender indkomne forslag samt egne forslag til foreningens medlemmer senest 3 dage før
generalforsamlingen.

§ 10 Dagsorden for generalforsamling

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf. Herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når:

A. bestyrelsen beslutter det.

B. mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning med begrundelse herom til formanden.

C. eller når et flertal på en generalforsamling vedtager det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at anmodningen herom er fremsat og indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages varsel med angivelse af dagsorden og begrundelsen for indkaldelsen med eventuelle forslag til godkendelse.

§ 12 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer og to suppleanter og vælges for en toårig periode. I lige år vælges fire medlemmer samt en suppleant, i ulige år vælges tre medlemmer og en suppleant. Mindst ét af medlemmerne er desuden frivillig i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i København. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens arbejde er bl.a. at lede det daglige arbejde med tilsyn, pasning af dyr og folde samt vedligehold af foreningens hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for at røgt og slagtning foregår efter de til enhver tid gældende bestemmelser.
Bestyrelsen administrerer foreningens midler.

§ 13 Tegningsberettigelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog kan bestyrelsen udstede prokura til et medlem af bestyrelsen til tegning via netbank. Fuldmagt giver dispositionsret til foreningens konti til betaling af regninger m.v.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen eller
almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 15 Revision

Revisor gennemgår foreningens årsregnskab og skal sikre sig, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede.

Revisionen består af en revisor og en revisorsuppleant, begge valgt af generalforsamlingen for et år.

§ 16 Foreningens ophør

Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal. Eventuel formue (efter at foreningen er gældfri og andelsdeposita er returneret) doneres til Danmarks Naturfredningsforening.

Ovenstående og gældende udgave af vedtægterne er vedtaget den 26. januar 2020.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/om/vedtaegter/