Tilbage til Om KKGL

Vedtægter

VEDTÆGTER KØBENHAVNS KOGRÆSSERLAUG

§ 1. Foreningens navn og oprettelse
Foreningens navn er Københavns Kogræsserlaug. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Københavns Kogræsserlaug er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening København, men er derudover en uafhængig, selvstændig forening.

§ 2. Foreningens formål
Foreningen tjener tre hovedformål i uprioriteret rækkefølge:

  • At producere kød fra kvæg – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne
  • Naturpleje af grønne arealer i København
  • Formidling om dyr, mad, etik og natur


§ 3. Medlemsoptagelse, kontingent og andele
A.
  Alle borgere over 18 år kan optages som medlemmer.
B.  Et medlemskab forudsætter betaling af foreningskontingent. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.
C.  Der findes to typer medlemskaber: Aktive medlemmer og støttemedlemmer.
D.  Aktive medlemmer har fortrinsret til koandele.  Støttemedlemmer kan optages på venteliste til at blive aktive medlemmer.
E.  Et aktivt medlemsskab forudsætter betaling af depositum per andel.
F.  Køerne er delt op i 1/8. Det er muligt at have to andele. Beløbet for depositum og andel fastsættes af bestyrelsen således, at ¼ koster det dobbelte af 1/8.
G.  Andele kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens godkendelse.
H.  Depositum returneres ikke ved udmeldelse af foreningen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen.

§ 4. Medlemsforpligtelser
Støttemedlemmer har ingen forpligtelse ud over deres medlemskontingent.

Aktive medlemmer skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen. Heri indgår vagter for dagligt tilsyn med dyrene og pasning af areal, hegn etc., samt indfangning af dyr til slagtning.

Medlemmer der misrøgter sine forpligtelser kan ekskluderes af bestyrelsen. Ved eksklusion mistes alle rettigheder i forhold til foreningen.
 Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmer hæfter ikke personligt.
 Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og omgang med dyrene. 
Medlemmerne skal endvidere følge naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel i naturen, samt eventuelle særlige regler fastsat af Københavns Kommune, og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.

§ 5. Medlemsrettigheder
Medlemmer, der har indbetalt årskontingent inden den årlige generalforsamling, indkaldes til denne. 
Ved slagtning af dyrene fordeles kødet kvalitetsmæssigt ligeligt mellem medlemmerne i forhold til deres andele.

§ 6. Regnskab
Foreningens regnskab følger sæsonen, som løber fra 1. januar til 31. december, og forelægges på den ordinære generalforsamling. 
Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i første kvartal.
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert aktive medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan afgives stemme ved hjælp af fuldmagt, hver stemmeberettigede kan højst medbringe 3 fuldmagter.

§ 8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling.
 Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Dagsorden for generalforsamling
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Foreningens udvikling – åben debat
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne.
Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Mindst ét af medlemmerne er desuden frivillig i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i København.
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.
 Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde foreningens hjemmeside www.kkgl.dk.
 Bestyrelsen fastlægger pasningsskema og øvrige aktiviteter som medlemmerne skal deltage i.
 Bestyrelsen er ansvarlig for, at slagtning sker ud fra gældende lovgivning.

§ 12. Tegningsberettigelse
Foreningen tegnes af to vilkårlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 14. Foreningens ophør
Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
 Eventuel formue (efter at foreningen er gældfri og andelsdeposita er returneret) doneres til Danmarks Naturfredningsforening.

 

 

Ovenstående og gældende udgave af vedtægterne er vedtaget den 22. februar 2015.

 

 

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/om/vedtaegter/